Socialfaglige ydelser

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam

Ydelser

 • Praktisk pædagogisk støtte, jf. Barnets Lov § 32 nr. 2
 • Kontaktperson, jf. Barnets Lov § 32 nr. 3
 • Familiebehandling, jf. Barnets Lov § 32 nr. 5
 • Aflastning, jf. LSS § 84
 • Observation § 140 stk. 2

Herunder forefindes mange indsatser til børn og unge med blandt andet spiseforstyrrelser, samt øvrige komorbiditetsdiagnoser.

I overenstemmelse med Barnets Lov inddrager vi barnet eller den unge aktivt i beslutningsprocessen, så vi sikrer, at barnets stemme bliver hørt.

Vi anvender bl.a. Low Arousal, neuropædagogik samt handicapforståelse.

Jf. de gældende rammer for det Socialfaglige område, udarbejdes statusrapport efter den tredje måned, og efterfølgende hver 6 måned.

Jf. gældende ansættelsesprocedure er følgende en fast proces i virksomheden:

 • Der indhentes straffe og børneattester. Disse indhentes i øvrigt efterfølgende 1 gang årligt, som en fast procedure.
 • Medarbejdere arbejder ud fra og er bekendte med reglerne for skærpet underretningspligt, desuden også de gældende regler indenfor magtcirkulæret.

Vores indsatser er målrettet ud fra den kommunale myndigheds handleplaner.

Målgrupper

 • Børn og unge op til 18 år med mulighed for efterværn
 • Spiseforstyrrede unge
 • Børn og unge med autismespektrum forstyrrelser (ASF)
 • Komorbiditetsdiagnoser

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam har stor erfaring samt høj succesrate med ovenstående målgruppe.

Dette sikrer vi gennem vores metoder, som tilpasses det enkelte unge menneske.

Vi oplever, at der hos den enkelte sker yderligere motivation og ønske for at skabe andre betingelser for sig selv og eget liv.

Metoder og faglige tilgange

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam mener at alle mennesker, uanset diagnose, samfundslag og udfordringer, kan udvikle sig og har retten hertil.

Vi ser først og fremmest mennesket, og herefter planlægges den pædagogiske indsats, hvori den enkelte bliver inddraget i det omfang, som kan rummes.

 • Autisme og handicapforståelse.

 • Low Arousal`s tilgang og konflikthåndtering.
  Vi udarbejder risikoprofiler på de unge/børnene, således vi konstant målretter vores tilgang ud fra den unges dagsform. Ligeledes, så vi har de rette handlemuligheder i relationen.

 • Neuropædagogisk tilgang med udgangspunkt i referencerammen ”Det Kan Nytte” og det holistiske menneskesyn.
  Vi udarbejder blandt andet en udviklingsbeskrivelse, som skabes efter en pædagogisk analyse og handleplan, som tager afsæt i individet.

 • Metoden 2-vejsmodellen anvendes til alle vores målgrupper. Det er et visuelt samtaleredskab, som dels synliggør barnet/den unges handlemuligheder, samt øger bevidstheden om hvilke veje og alternative veje, man benytter ved at gå imod selvskadende adfærd, OCD-ritualer mv. Desuden kan denne metode også anvendes i samarbejde med de pårørende, således både de pårørende samt barnet/den unge opnår psykoedukation.

 • Motiverende samtaler.
  Vores erfaring er, at ved at møde barnet/den unge med en naturlig nysgerrighed, samt anerkende deres behov for f.eks. kontrol (hvis der f.eks. er tale om en spiseforstyrrelse), så kan vi herigennem skabe den nødvendige professionelle relation. Dette kan være medskabende til et motiverende samarbejde med barnet/den unge.