Sådan foregår samarbejdet

Det sundheds- og socialfaglige børneteam

Indenfor det Sundheds- og Sygeplejefaglige område tager vi initiativ til samarbejdsmøder i form af

Den Sundheds-og Sygeplejefaglige indsats:

 • formøde på sygehuset.
 • løbende planlagte samtaler med den ansvarlige læge, samt den koordinerende sygeplejerske på hospitalet.
 • teammøder med de repræsenterede medarbejdere i indsatsen.

Den socialfaglige indsats:

 • Typisk i en § 32 i Barnets Lov eller § 84 i Serviceloven vil vi anbefale, at der laves et formøde inden indsatsen startes.
 • Her bliver pågældende samt de pårørende hørt omkring ønsker og behov. Der laves desuden en forventningsafstemning for det kommende samarbejde. Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam kan også begå fejl og derfor vægter vi, at disse formøder prioriteres, så misforståelser kan mindskes.
 • Planlægning af forløb, hvis der skal ske en indlæggelse.
 • Koordinering af mødedeltagelse vedr. det tværfaglige samarbejde.
 • Almene praktiske opgaver, der er forbundet med indsatsen.

 

I samarbejdet med jeres barn er vores succeskriterier

 • at jeres barn føler sig set, hørt og forstået. Dette sker i overensstemmelse med selv- og medbestemmelsesretten.
 • at vi formidler vores budskab ud fra jeres barns forståelsesramme.
 • at barnet får en tryg og positiv dag.

I samarbejdet indbyder vi blandt andet til

 • at I som forældre, og om muligt dit barn, kan fortælle os, hvis I undrer jer, bekymrer jer, eller er utilfredse med noget.
 • en god og konstruktiv dialog.
 • respekt, plads og rum til jeres familie, i jeres hjem.
 • at I som forældre agerer som jeres barns vigtigste omsorgspersoner.
 • at I som forældre oplever en gennemsigtighed i vores arbejde.

I afslutningen af et forløb

 • støtter og hjælper vi jeres familie til at klare jer uden vores indsats.

Jeres hjem, jeres liv og vores arbejdsplads.

Vores sundheds- og socialfaglige personale har stor forståelse for, at vi både er en hjælp, men også en belastning, når vi arbejder i jeres hjem. Derfor gør vi os umage for, at I oplever færrest mulige gener ved vores tilstedeværelse.

Derfor skal I være opmærksomme på

  • at vi er der for jeres barn og jer, men at vi ikke kræver opmærksomhed og selskab.
  • at vi selv medbringer madpakker og spiser i eget selskab.
  • at vi sørger for vores eget velbefindende.

  For at sikre at vores medarbejdere kan arbejde i jeres hjem, beder vi jer sørge for følgende forhold

   God belysning ved barnet.

   • Røgfrie omgivelser.
   • Adgang til toilet og håndvask.
   • Personalehåndklæde der skiftes dagligt.
   • Flydende håndsæbe.
   • Hensigtsmæssig indretning i forhold til de arbejdsopgaver, som vores medarbejdere skal håndtere.

   Alt afhængig af den enkelte sundheds- og sygeplejefaglige indsats kan der være behov for følgende effekter

    • Læselampe
    • Lænestol
    • Rumtemperatur på ca. 20 grader
    • Stavlygte i forbindelse med nattevagter
    • Hjælpemidler
    • Handsker og håndsprit.

    Ved opstarten af indsatsen tages der stilling til, hvorvidt der er behov for en eller flere af disse effekter.

    Henvendt til det sygeplejefaglige område

    Sådan får I hjælp fra os:

    Hvis I ønsker at få hjælp fra os i forbindelse med, at jeres barn skal udskrives fra sygehuset, eller I ønsker vores hjælp til barnet i hjemmet, kan I gøre det på en af følgende måder:

    • Henvendelse til jeres sagsbehandler i kommunen, som derefter har mulighed for at rette henvendelse til os.
    • I kan evt. også henvende jer til sygehuspersonalet og bede dem om at hjælpe jer.
    Henvendt til det socialfaglige område

    Sådan får I hjælp fra os:

    Har I et behov for en indsats i jeres hjem – eller vores dagbehandlingstilbud er følgende gældende:

    • I skal bevilliges vores indsats via jeres kommunale socialrådgiver på myndighedscenteret i hjemmekommunen.