4. februar 2020

Vi har endnu en gang haft et rigtig givtigt samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Det resulterede i, at vi den 10. januar havde besøg af de to grupper af sygeplejerskestuderende, vi har samarbejdet med i denne omgang. Her fremlagde de hver især nogle meget spændende fund, som vi i høj grad kan lære af, og tage med os i vores daglige praksis. 

 

Når opgaverne ikke er klart definerede

Den ene af grupperne havde i deres projekt fokuseret på, hvilken betydning vi i Det Sundhedsfaglige Børneteam tillægger det at udføre sygepleje til børn i eget hjem, når opgaverne ikke er klart definerede i den kommunale overgang. Denne problemstilling undersøgte de gennem to kvalitative forskningsinterview, som de efterfølgende analyserede og fortolkede. Herigennem kom de studerende frem til, at sygeplejerskerne ser det som en udfordring at identificere de sygeplejefaglige opgaver, når opgaverne ikke er klart definerede. Dette særligt i samarbejdet på tværs af faggrupper og sektorer på grund af manglende kommunikation. Dertil kunne studerende konkludere, at det påvirker sygeplejerskernes forudsætning for at yde sygepleje af høj kvalitet, når opgaverne ikke er klart definerede, og at det stiller krav til deres kompetencer. Sygeplejerskerne tillægger det stor betydning, at de selvstændigt kan danne sig et overblik over forløbet, vurdere behovet for sygepleje og formidle deres viden om barnet til samarbejdspartnere. For at kunne planlægge og ensrette plejen, når opgaverne er uklare, fremhæves det i projektet, at sygeplejerskerne ser det som en vigtig forudsætning at kunne samarbejde med familien, kollegaer i teamet og eksterne samarbejdspartnere.


Hvordan oplever forældrene samarbejdet?

Den anden gruppe af sygeplejerskestuderende havde i deres projekt undersøgt, hvordan forældre til et sygt barn oplever samarbejdet med sygeplejersken, når sygeplejen og behandlingen foregår i eget hjem. I projektet konkluderede de studerende med afsæt i en række udvalgt artikler, at parterne i et godt samarbejde havde en tillidsfuld og god relation, og at forældrene havde en oplevelse af, at sygeplejersken udførte individuel sygepleje til deres børn. I den gode relation spillede kommunikation en vigtig rolle. De studerende beskriver, at forældrene oplevede, at kommunikationen var god, når de blev tilstrækkeligt informeret og inddraget i beslutningstagen omkring deres barn. Det styrkede tilmed samarbejdet, når sygeplejersken respekterede familiens grænser. De studerende kunne i deres projekt konkludere, at den gode relation var medvirkende til, at forældrene følte sig selvsikre, trygge og afslappede i sygeplejerskens nærvær. De kunne modsat også konkluddere, at det dårlige samarbejde kunne opstå, hvis forældrene følte sig ekskluderede fra samarbejdet med sygeplejersken. Forældrene følte sig ekskluderede, når sygeplejersken tog beslutninger om barnets pleje uden deres samtykke, eller hvis kommunikationen mellem parterne var mangelfuld. Endvidere kunne forældrene i samarbejdet opleve mistillid til sygeplejersken, hvis forældrene følte, at sygeplejersken manglede de nødvendige kompetencer, eller hvis sygeplejersken ikke agerede professionelt i hjemmet. Var samarbejdet præget af mistillid, skabte det i følge de studerende øget bekymring og stress hos forældrene. De studerende kunne desuden konkludere, at mange af forældrene oplevede grænserne i deres hjem som slørede. Var der ikke opstillet klare grænser, kunne forældrene opleve, at deres privatsfære blev overskredet. Visse forældre følte sig tilmed som
fremmede i deres eget hjem, hvis de oplevede deres samarbejde med sygeplejersken som dårligt.


Tak for et godt samarbejde

Begge projekter rummede altså nogle rigtig interessante og højaktuelle fund, som vi kan arbejde ud fra og videre med. Vi er derfor meget glade for vores gode samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen og de dygtige og dedikerede sygeplejerskestuderende.

Maja og Line havde undersøgt betydningen af at udføre sygepleje, når opgaverne ikke er klart definerede.

 

Julie, Anne-Sofie og Maiken fortalt om, hvordan forældre til et sygt barn oplever samarbejdet med sygeplejersken, når plejen og behandlingen foregår i eget hjem.